රු. 5147කින් මාසයක් ජීවත් විය හැකියි – පැත්තෙන් පැත්තට වෙනස් වෙන අගයන් මෙන්න

අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක එක් පුද්ගලයකුට මූලික අවශ්‍යතා පමණක් සපුරා ගෙන මසක් ජීවත් වීම සඳහා රුපියල් 5147ක් අවශ්‍ය බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කළ නවතම විමර්ශනයකින් හෙළි වී තිබේ.

දිස්ත්‍රික්ක විසිපහම ආවරණය වන පරිදි මෙම විමර්ශනය සිදු කර ඇති අතර මෙම මුදල දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට වෙනස් අගයන් ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව එක් පුද්ගලයකුට මසකට වැය වන වැඩිම මුදල වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම මුදල රුපියල් 5588කි.

අඩුම මුදලක් වැය වන්නේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම මුදල රුපියල් 4846කි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේද රුපියල් 5475ක මුදලක්ද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රුපියල් 5418ක මුදලකින්ද ජීවත් විය හැකි බව හෙළිකරගෙන ඇත.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ දිනකට පුද්ගලයකු තම සිරුරට ලබා ගත යුතු කැලරි 2030ක ප්‍රමාණයද ආවරණය වන පරිදි මෙම ගණනය කිරීම් සිදු කළ බවයි. ආහාර, ජලය සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍යතම මූලික අවශ්‍යතා පමණක් අදාළ කරගනිමින් මෙම වාර්තාව නිකුත් කර ඇත.

මෙම වාර්තාවට අනුව උතුරු සහ උතුරු මැද පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක අතරින් අඩු ආදායම්ලාභියකුට මසකට වැය වෙන මුදලෙහි වැඩිම අගයන් වාර්තා වන්නේ යාපනයෙනි. එම මුදල රුපියල් 5141කි.

දිස්ත්‍රික්ක විසිපහම ආවරණය වන පරිදි මෙම විමර්ශනය සිදු කර ඇති අතර මෙම මුදල දිස්ත්‍රික්කයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට වෙනස් අගයන් ගෙන තිබේ. ඒ අනුව එක් පුද්ගලයකුට මසකට වැය වන වැඩිම මුදල වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම මුදල රුපියල් 5588කි.

අඩුම මුදලක් වැය වන්නේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම මුදල රුපියල් 4846කි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේද රුපියල් 5475ක මුදලක්ද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රුපියල් 5418ක මුදලකින්ද ජීවත් විය හැකි බව හෙළිකරගෙන ඇත.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ දිනකට පුද්ගලයකු තම සිරුරට ලබා ගත යුතු කැලරි 2030ක ප්‍රමාණයද ආවරණය වන පරිදි මෙම ගණනය කිරීම් සිදු කළ බවයි. ආහාර, ජලය සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍යතම මූලික අවශ්‍යතා පමණක් අදාළ කරගනිමින් මෙම වාර්තාව නිකුත් කර ඇත.

මෙම වාර්තාවට අනුව උතුරු සහ උතුරු මැද පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක අතරින් අඩු ආදායම්ලාභියකුට මසකට වැය වෙන මුදලෙහි වැඩිම අගයන් වාර්තා වන්නේ යාපනයෙනි. එම මුදල රුපියල් 5141කි.

Next Post

රියදුරා නිලාවැලි හෝටලයේ පාටියේ - දුම්රිය මහව ස්ටේශමේ පැය 3 නවතී

Sun Feb 14 , 2021
චීනවරායේ සිට සීදූවේ ප්‍රීමා පිටි කම්හල දක්වා දුම්රියෙන් පිටි ගෙන ඒමේ වැඩපිළිවෙලෙහි නියාමන ගමන්වාරය ඇරඹුණු ඉකුත් 12 වැනිදා කොළඹට පැමිණීමට පිටත් වූ පිටි සහිත දුම්රිය රියදුරෙකු නැතිකමින් පැය තුනක් තිස්සේ මහව දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා තිබූ බව වාර්තා වේ. මහව සිට එම දුම්රිය ගෙන යාමට නියමිතව සිටි දුම්රිය රියදුරු ඊට පෙරදින […]

Breaking News